Tuyển dụng

25 Tháng Mười Hai 2018

Khám phá thủ phủ Tam Thất – “Tam Thất Chi Hương”

Theo như sử liệu ghi chép, Văn Sơn là nơi trồng Tam Thất Bắc có lịch sử hơn 400 năm,tức từ cuối nhà Minh đầu nhà Thanh. Trải qua mấy trăm năm canh tác, kỹ thuật chăm sóc tam thất của người dân Văn Sơn […]
25 Tháng Mười Hai 2018

Khám phá thủ phủ Tam Thất – “Tam Thất Chi Hương”

Theo như sử liệu ghi chép, Văn Sơn là nơi trồng Tam Thất Bắc có lịch sử hơn 400 năm,tức từ cuối nhà Minh đầu nhà Thanh. Trải qua mấy trăm năm canh tác, kỹ thuật chăm sóc tam thất của người dân Văn Sơn […]
25 Tháng Mười Hai 2018

Khám phá thủ phủ Tam Thất – “Tam Thất Chi Hương”

Theo như sử liệu ghi chép, Văn Sơn là nơi trồng Tam Thất Bắc có lịch sử hơn 400 năm,tức từ cuối nhà Minh đầu nhà Thanh. Trải qua mấy trăm năm canh tác, kỹ thuật chăm sóc tam thất của người dân Văn Sơn […]
25 Tháng Mười Hai 2018

Khám phá thủ phủ Tam Thất – “Tam Thất Chi Hương”

Theo như sử liệu ghi chép, Văn Sơn là nơi trồng Tam Thất Bắc có lịch sử hơn 400 năm,tức từ cuối nhà Minh đầu nhà Thanh. Trải qua mấy trăm năm canh tác, kỹ thuật chăm sóc tam thất của người dân Văn Sơn […]